Δανεισμός

Έκδοση Κάρτας

Όλοι οι χρήστες είναι εφοδιασμένοι με προσωπική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Η κάρτα, εκδίδεται δωρεάν για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (εσωτερικά μέλη). Οι παρακάτω κατηγορίες μπορούν με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού ιδιότητας (βιβλιάριο / βεβαίωση σπουδών) και της αστυνομικής τους ταυτότητας να αποκτήσουν κάρτα-μέλους της Βιβλιοθήκης του Τμήματος:

 • Μέλη ΔΕΠ του Π.Δ.Μ.,
 • Υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Δ.Μ.,
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Δ.Μ.,
 • Μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Ι, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Π.Δ.Μ., προσκεκλημένοι ερευνητές του Π.Δ.Μ. και
 • Διοικητικοί υπάλληλοι και μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 2 του Π.Δ.Μ..

Για την έκδοση κάρτας σε μέλη εκτός Π.Δ.Μ. (εξωτερικά μέλη), απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του εκπροσώπου (αν πρόκειται για συλλογικό όργανο) και η καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ποσό της οποίας καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη:

 • Φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν προσωπική έρευνα (ετήσια συνδρομή: 30 Ευρώ ),
 • Συλλογικά όργανα – Οργανισμοί – Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (ετήσια συνδρομή:80 Eυρώ)

Ισχύς Κάρτας

Η κάρτα μέλους είναι αυστηρώς προσωπική και ισχύει σε όλες της Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δωρεάν για τα εσωτερικά μέλη και μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού ιδιότητας (η ανανέωση γίνεται από τη Βιβλιοθήκη που εξέδωσε την κάρτα).

Τα εξωτερικά μέλη υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή συνδρομής προκειμένου να ανανεωθεί η κάρτα τους.

Η απώλεια της κάρτας δηλώνεται άμεσα στη Βιβλιοθήκη που εξέδωσε την κάρτα και ο χρήστης επιβαρύνεται με το ποσό των 5Eυρώ. Πέραν της πρώτης αντικατάστασης κάρτας, κάθε άλλη αντικατάσταση επιβαρύνεται με το ποσό των 20 Eυρώ.

Κανόνες Δανεισμού

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τους χώρους της. Τα δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών είναι τα εξής:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη Ε.Τ.Ε.Π.,Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 2: Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες
 • Διδάσκοντες με Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Π.Δ.Μ., υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Δ.Μ. : Δανεισμός έως και 10 βιβλία για 30 ημέρες
 • Μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 1 Δανεισμός έως και 15 βιβλία για 30 ημέρες
 • Φυσικά πρόσωπα: Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες
 • Ιδρύματα ή Υπηρεσίες : Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες

Γενικός κανονισμός

Τα βιβλία που δανείζονται οι χρήστες επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη, η οποία έκανε το δανεισμό την ημερομηνία και την ώρα που έχει οριστεί κατά το δανεισμό ή με την ειδοποίηση περί ανάκλησης του δανεισμού.

 • Ανανέωση υλικού: Ο δανεισμός υλικού που είναι ήδη δανεισμένο σε χρήστες μπορεί να ανανεωθεί στους ίδιους χρήστες εκτός και αν το υλικό έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να ανανεώσουν τα βιβλία τους από 1-3 φορές, ανάλογα με την ιδιότητά τους.
 • Aνάκληση υλικού: Η Βιβλιοθήκη επιφυλάσσεται να ζητήσει ένα βιβλίο πίσω, πριν την πάροδο της ημερομηνίας επιστροφής του, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Κράτηση υλικού: Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση κάποιου βιβλίου που είναι δανεισμένο. Με την επιστροφή του βιβλίου ο ενδιαφερόμενος χρήστης ειδοποιείται τηλεφωνικώς για να παραλάβει το βιβλίο. Αν ο ενδιαφερόμενος χρήστης δεν προσέλθει μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης του, η κράτηση ακυρώνεται.
 • Πρόστιμα: Ο χρήστης που έχει δανειστεί υλικό είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο (0,30 Ευρώ / ημέρα για τα βιβλία της Κύριας Συλλογής και 0,30 Ευρώ / ώρα για τα βιβλία της Κλειστής Συλλογής – Διδακτικά). Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμιά βιβλιοθήκη του Π.Δ.Μ. έως την εξόφλησή του.
 • Αντικατάσταση υλικού: Όταν ο χρήστης δεν είναι σε θέση, για οποιοδήποτε λόγο, να επιτρέψει το υλικό που δανείστηκε, υποχρεούται να καταβάλει το κόστος του ή να το αντικαταστήσει. Το κόστος περιλαμβάνει την τιμή του υλικού προσαυξημένη κατά 5 % για τα έξοδα επεξεργασίας του. Το δανειζόμενο υλικό επιθεωρείται κατά την επιστροφή του. Αν διαπιστωθούν επιπλέον φθορές, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται στην αποκατάστασή τους ή στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Ακυρώσεις Κάρτας Μέλους – Βεβαιώσεις

Υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) που έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή ή τις σπουδές τους αντίστοιχα, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Πριν την ορκωμοσία τους είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έγγραφη βεβαίωση που να αναφέρει ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση προς τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (δανεισμένο υλικό, πρόστιμα κλπ). Με τη χορήγηση της βεβαίωσης η βιβλιοθήκη ακυρώνει την κάρτα μέλους και διαγράφει τον χρήστη από το αυτοματοποιημένο σύστημα.

Απόπειρα Κλοπής ή Κλοπή Υλικού

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόπειρα κλοπής ή κλοπή υλικού από μέλος ή χρήστη της Βιβλιοθήκης, αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα του μέλους και το θέμα κοινοποιείται στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης και στο Τμήμα του μέλους. Αν το μέλος δεν ανήκει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Συλλογές Υλικού.

Το βιβλιακό υλικό συλλογής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη΅ίου Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τη δυνατότητα δανεισμού του, διακρίνεται σε 3 κατηγορίες:

 • Συλλογή πλήρους δανεισμού: Περιλαμβάνει υλικό που δανείζεται πάνω από 15 μέρες
 • Συλλογή περιορισμένου δανεισμού: Περιλαμβάνει υλικό που επιτρέπεται να δανειστεί για περιορισμένο χρόνο
 • υλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνει υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνο μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης, π.χ. περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, σπάνιο υλικό, κ.λ.π.