Πνευματικά δικαιώματα

Νομικό πλαίσιο

Στην Ελλάδα, ο Νόμος που προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία είναι ο Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25 1993) Ο Νόμος αυτός αναθεωρήθηκε με

  1. το Νόμο Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α’/10.10.2002) [Αρθρο 81] – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις, και
  2. το Νόμο Ν.3524/2007 (ΦΕΚ 15/Α’/26.1.2007) – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις.

Πολιτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ζητά από όλα τα μέλη του (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές) να είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να διασφαλίζουν ότι δεν καταπατούν αυτά τα δικαιώματα κατά την διακίνηση ψηφιακού υλικού μέσω των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και υποδομών του Ιδρύματος.
Το Π.Δ.Μ, θεωρώντας το ζήτημα της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σοβαρή υπόθεση, διακηρύττει προς κάθε κατεύθυνση ότι η μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση αρχείων υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα είναι παράνομη, αντίθετη στην πολιτική του Πανεπιστημίου, και αποτελεί σημαντικό θέμα με ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες τόσο για το Πανεπιστήμιο συνολικά όσο και για τους χρήστες του Δικτύου που εμπλέκονται σ’ αυτήν ως μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Το Π.Δ.Μ ισχυρά αποθαρρύνει τη διακίνηση τέτοιων αρχείων, και ζητά να μην διακινείτε και διανέμετε προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικό διαμέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου μας (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων της δράσης «ΔΙΟΔΟΣ» – ADSL για Φοιτητές και Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας [βλ. http://diodos.gsrt.gr/]), τόσο μέσω web ιστοσελίδων, όσο και μέσω peer-to-peer εφαρμογών λογισμικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κλπ. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που θα εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας το Δίκτυο – τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπολογιστές – του Π.Δ.Μ το κάνουν σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική του Πανεπιστημίου, και επομένως με δική τους άμεση και προσωπική ευθύνη και κίνδυνο, και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόμενη επίπτωση των πράξεών τους.

Πολιτική της Βιβλιοθήκης του UOWM

Η ΒΠΔΜ ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά την πολιτική προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (βλ. παραπάνω) καθώς και την γενικότερη σχετική νομοθεσία τόσο σε ότι αφορά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων του προσωπικού και των χρηστών όσο και στην διαχείριση του υλικού (έντυπου και ψηφιακού) των συλλογών της: συλλογές βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού, ψηφιακές συλλογές κλπ.