Κανονισμοί

Κανόνες Συμπεριφοράς Χρηστών

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι υπόλογοι προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη, ή απώλεια υφίσταται η Βιβλιοθήκη, από τη μη τήρηση ή την κακή εφαρμογή των κανόνων συμπεριφοράς και πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού της.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη φθορά οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου των χρηστών. Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής μελέτης. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο, σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες που συνοδεύουν παιδιά, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την συμπεριφορά τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Επιτρέπεται η χρήση φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Βιβλιοθήκης.

Δεν επιτρέπεται στους χώρους της Βιβλιοθήκης η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, η χρήση σπίρτων ή πάσης φύσεως πυρράς, το κάπνισμα, καθώς και η χρήση μελανοδοχείων και άλλων αντικειμένων ή ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Χαρτιά ή άλλα σκουπίδια πρέπει να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η υπογράμμιση, το γράψιμο ή ο σχεδιασμός επάνω στο υλικό, στον εξοπλισμό, στα έπιπλα και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν. Μετά τη χρήση του, αφήνουν το υλικό επάνω στο τραπέζι του αναγνωστηρίου, είτε στο χώρο που υποδεικνύεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται έναντι των άλλων χρηστών, σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι χρήστες θα πρέπει να διευκολύνουν τα άτομα αυτά.

Οι χρήστες δεν πρέπει να συνωστίζονται στην είσοδο και τους διαδρόμους της Βιβλιοθήκης.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου σοβαρού προβλήματος θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης, δεν πρέπει να παραβαίνουν τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων ή του υλικού της Βιβλιοθήκης. Οφείλουν ν’ ακολουθούν της οδηγίες χρήσης του μηχανήματος και οποιαδήποτε βοήθεια θα πρέπει να ζητείται μόνο από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Κανόνες λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο συμπίπτουν με τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους προσφέρει σεμινάρια στους νέους φοιτητές σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τους χρήστες της, είτε με σεμινάρια είτε με άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο, για τις νέες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται.

Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σύνολο ή μέρος του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο για ειδικούς σκοπούς, όπως ενημερωτικά σεμινάρια, κλπ., τα οποία βεβαίως αφορούν το αντικείμενο της Βιβλιοθήκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τους χρήστες της για τη διαθεσιμότητα των σταθμών εργασίας αναρτώντας αντίστοιχο πρόγραμμα κράτησής τους.

Εφόσον τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιθυμούν για διδακτικούς σκοπούς να χρησιμοποιήσουν τους χώρους των Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου, στις μονάδες όπου η οργάνωση του χώρου το επιτρέπει χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να ενημερώνουν το Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης, δηλώνοντας τις επιθυμητές ημέρες και ώρες κράτησης, τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Η διαθεσιμότητα των υπολογιστικών πόρων σε περιόδους αιχμής ακολουθεί το δείγμα κράτησης περιορισμένου χρόνου, το οποίο αναρτάται από τη βιβλιοθήκη και επιτρέπει τη χρήση με βάση τη χρονοχρέωση.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστικούς πόρους και τον περιφερειακό εξοπλισμό του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ως βοήθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία:

  • η χρήση των εκτυπωτών και σαρωτών πρέπει να γίνεται με σύνεση και μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη.
  • η περιφερειακή μνήμη (σκληροί δίσκοι) μπορεί να χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Ο χρήστης με δική του ευθύνη πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε USB Flash Disks ή cds ή άλλα μέσα αποθήκευσης.
  • το καθάρισμα της περιφερειακής μνήμης (σκληρών δίσκων) γίνεται από τους χειριστές του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  • το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών ή άλλων δεδομένων τα οποία δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Βιβλιοθήκης.

Οι σταθμοί εργασίας του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και απαγορεύεται η διακοπή της λειτουργίας τους χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο που εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο.

Προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάζονται στη λειτουργία υπολογιστικών πόρων αναφέρονται άμεσα στον επιβλέποντα υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο, οι οποίος επιλαμβάνεται προκειμένου το πρόβλημα να λυθεί το συντομότερο δυνατόν από τους υπευθύνους των υπολογιστικών πόρων του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου.